OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Náučný chodník Kamenica

1. História obce

História obce

Obec sa nachádza na juhu Kremnického pohoria, časť Jastrabská vrchovina v údolí zlatonosného potoka Rudnica, južnu hranicu chotára tvorí rieka Hron.
Územie bolo osídlené už v období Veľkomoravskej ríše. Prvá písaná historická pamiatka pochádza z roku 1075, kedy Gejza I. založil vo Svätom Benediku opátstvo, darujúc mu právo usádzať ľudí tak ďaleko, ako chcel. Opát vo Sv. Benediktu bol prvým kolonizátorom nášho kraja. Vznik obce je ohraničený rokmi 1290 - 1295 podľa viacerých historických materiálov. Prvá písomná zmienka o Starej Kremničke je z r. 1442, ďalšia je z r. 1487, kedy bol vykonaný súpis urbáru Ostrihomského arcibiskupstva. V r. 1488 bola v obci mýtna stanica.
 
Povrch územia bol vyprofilovaný sopečnou činnosťou pred 15 miliónmi rokov, pri ktorej vznikali andezitové bralá viditeľné z obce. Na južnej strane obce je zaujímavý travertínový útvar Skalka, neďaleko obce sa nachádzajú ložiská kremeňa, pieskovisko s veľkým obsahom ryolitového tufu, v lokalite Potôčik zas hornina bentonit, zvyšok územia je pokrytý hnedozemou využívanou lesníctvom a poľnohospodárstvom.
 
Názov obce je odvodený od výskytu kremeňa, Kremenec. Historické názvy: Okermecz (1442), O krempniczka (1481), Stara Kremniczka (1773), Kremnička (1920), Stará Kremnička (1927), po maďarsky sa obec nazývala Ókormocske, Ókormocke, po nemecky Alt-Kremnitz.
 
Obec patrila pod panstvo Svätý Kríž v Ostrihomskom arcibiskupstve Tekovskej župy. Od 1.1.1923 patrila do okresu Kremnica a od roku 1960 do okresu Žiar nad Hronom. Obec bola bránou pri objavovaní kremnického zlata, aj názov mesta Kremnica bol odvodený z názvu našej obce.
 
Obec v minulosti bola svedkom mnohých vojenských udalostí. V roku 1449 tiahli obcou Hunyadyho vojská, v roku 1627 ohrozovali obec Turecké vojská, v r. 1605 rabovalo vojsko Štefana Bocskaya, obec zasiahla bitka pri Jalnej - vojská Gabriela Betlena s cisárskymi vojskami, v r. 1848-9 presúvanie vojska Arthura Görgela, v r.1919 bojovala v okolí Československá armáda proti maďarskej Červenej armáde.
 
Obyvatelia sa živili roľníctvom, povozníctvom, kamenárstvom, prácou v lese, spracovaním dreva, ťažbou kovov v Kremnici, súkenníctvom, prácou na železnici, pracovali v závodoch v Kremnici a Žiari n/H (Sv. Kríž). Zaznamenané sú remeslá: mlynárstvo, obuvníctvo a murárstvo. Z 18. storočia sú známe údaje aj o bchodníkoch (kupcoch), ktorí žili v obci. V r. 1736 ich bolo 7, r. 1746 - 23 obchodníkov, r. 1774 - 29 obchodníkov.  
V roku 1564 mala obec 5 a 1/4 porty (dvor, ktorý bol základom na určenie dane), v r. 1571 to bolo 8 a 3/4 porty a mlyn, v roku 1601 tu bolo 35 domov a mlyn. V roku 1720 mala 22 daňovníkov, mlyn a krčmu.  V roku 1828 bolo v obci 47 domov a 311 obyvateľov. Postupnou výstavbou vzrastal aj počet obyvateľov: r. 1900 - 489 obyv., r. 1910 - 651 obyv., r. 1920 v dôsledku 1. sv. vojny klesol počet obyvateľov na 639, r. 1930 - 695 obyv.. Najviac obyvateľov bolo v obci v r. 1979 - 1212, r. 1980 - 1091 obyv., r. 1991 - 954 obyv., r. 2001 - 1034 obyv.,  r. 2010 - 1112 obyv.
 
Školská výučba začala v roku 1852, vyučovalo v súkromných domoch. Do roku 1901 sa vyučovalo po slovensky, potom bol povinný vyučovací jazyk maďarčina (okrem náboženstva). Prvá škola bola postavená v roku 1862, zhorela dňa 29.5.1931, nová budova školy bola postavená v r.1933. Materská škola vznikla v r. 1973. V roku 1977 bola v škole zriadená školská družina (dnes školský klub detí). V roku 2009 bola ZŠ zlúčená s MŠ.
 
V r. 1674 bol postavený prvý kostol Rozoslania apoštolov, zničený požiarom v r.1888, novopostavený 1890 na pôvodnom mieste, zasvätený Sv. Imrichovi.
 
Svetové vojny:
Do 1.svetovej vojny v rokoch 1914 – 1918 bolo zverbovaných viac ako 100 občanov, 25 zahynulo vo vojne na talianskom fronte pri Piave, mnohých zajali ruskí kozáci.
V 2.svetovej vojne Nemci obsadili obec. 5.10.1944 od obce Lutila, do nemeckej armády boli odvedený 6 občania, z nich niektorí dezertovali do ČA. Do bojov SNP sa zapojili 110 občania, traja s konskými poťahmi. Väčšina z nich bola zajatá Nemcami v priestore Sliač – Králiky – Jastrabá, dňa 1.11.1944 vliekli Nemci zajatcov cez obec do koncentračných táborov, traja naši občania ušli.
Na železničnej trati nad obcou, pri tuneli Kečka bol prvýkrát nasadený do bojov SNP pancierový vlak Štefánik. V bojoch o obec padlo 27 vojakov a partizánov, niektorí z nich sú pochovaný pri pomníku s menami na cintoríne. Počas vojny, po vojne a aj následkom americkej bojovej činnosti zomrelo 10 občanov. V obci dopadom mín boli spôsobené hmotné škody a vznikol požiar.
Nezabudnuteľná udalosť sa stala dňa 26.12.1944, keď vlak naložený muníciou (37 vagónov) a asi 400 vojakov nemeckej armády, sa rútil z Kremnických Baní neovládateľný (pokazené brzdy) dolu traťou, na stanici v Starej Kremničke, bol nasmerovaný na slepú koľaj. Následkom nárazu vlaku nastal obrovský výbuch, 20 – 30 vagónov sa kotúľalo zo stanice dole svahom za neustálych detonácií trvajúcich 3 až 4 hodiny, pritom zahynulo 373 nemeckých vojakov a dôstojníkov. Na konci vojny Nemci zničili trať z Hronskej Dúbravy do Kremnice.
Oslobodenie prišlo 31.3.1945 o pol desiatej, keď Červená armáda vstúpila do obce takmer zo všetkých strán.

Aktivity a rozvoj obce:

Pivovar zaznamenaný v r.1715.
Mlyn pracoval od roku 1715 do roku 1955.
Kamenárstvo pracovalo v rokoch 1726 až 1964 (od r. 1964 začali s priemyselnou ťažbou a drvením kameňa Rudné bane Kremnica).
Kováčstvo v obci bolo od r. 1840, kedy bola postavená prvá vyhňa až do r. 1975.
Teheľňa na Pekárni bola postavená v r. 1929 a s malými prestávkami pracovala až do r. 1956.
Píla na začiatku 20.storočia a pokračuje dodnes súkromnou firmou.
Stavba železnice Hronská Dúbrava – Vrútky v rokoch 1870 – 72
 - Prvý vlak prešiel po žel. trati 12. 8. 1872
 
V r.1939 – 41 prebehla elektrifikácia obce.
V r.1945 bolo postavené futbalové ihrisko Na Pažitiach, v roku 1951 bolo postavené nové ihrisko v lokalite Kúty.
V r.1951 zavedenie miestneho rozhlasu (do r. 1951 v obci pôsobil obecný kižbier - bubeník a obecný sluha), verejného osvetlenia a regulácia potoka tečúceho cez obec (dnes skrytý pod parkom).
Dňa 24.5.1954 bol otvorený kultúrný dom, ktorého stavba začala v r. 1953.
Dňa 22.9.1957 bolo založené JRD, ktoré pracovalo veľmi úspešne.
V r. 1958 postavený obchod Jednota, zhotovená požiarna nádrž.
V r. 1963 – 69 stavba cesty Žiar n./H.- Kremnica vedľa obce, položená penetrácia miestnych komunikácií. 
V r. 1969 – 1986, stavba vodovodu (1969 - 73), stavba materskej školy (1970 - 72), vybudovanie parku (1973), domu smútku (1974 - 75), fontány pred kostolom v parku (1977), stavba telocvične, šatní, soc. zariadení, školského klubu a bytu v objekte školy 1981 - 86).
V r. 1977 - 1985 postupné budovanie motorestu Zlatý potok, ktorý patril obci.
Dňa 17.12.1991 dokončená plynofikácia obce.
V rokoch 1992 – 1997 vybudovanie televízneho káblového rozvodu, vybudovanie ČOV Záhrady, kanalizačného zberača.